اسلایدهای هیدرولیک پیشرفته دکتر بنی هاشمی (دانشگاه صنعتی شریف)

اسلایدهای هیدرولیک پیشرفته دکتر بنی هاشمی (دانشگاه صنعتی شریف)

اسلایدهای هیدرولیک پیشرفته دکتر بنی هاشمی (دانشگاه صنعتی شریف)

اسلایدهای هیدرولیک پیشرفته دکتر بنی هاشمی (دانشگاه صنعتی شریف) به زبان فارسی

فهرست:

مقدمه و يادآوري هيدروليک کارشناسي طبقه بندي آنوآع جريان
جريان بين دو درياچه فصل 11چاو فصل 4هندرسون- The Two-Lake Problem
جريان متغير مکاني فصل 12چاو- فصل 7هندرسون -Lateral Inflow and Outflow
هيدروليک سازه ها فصل­هاي 6و 7هندرسون، فصل­هاي 14و 15چاو- فصل 6آستورم
کنترل ها
تبديل ها
مشخصات پرش
جريان غير دآئمي با سطح آزآدفصل 18و 19چاو- فصل 8هندرسون
معادلات حاکم و تقريب هاي آن
روش مشخصات
شکست سد
رونديابي سيل
جريان غير دآئمي تحت فشار آشنایی با پدیده ضربه قوچ و معادلات حاکم

شامل 7 فایل pdf

 


دسته:

اسلایدهای هیدرولیک پیشرفته دکتر بنی هاشمی (دانشگاه صنعتی شریف)

خرید آنلاین